Home / Aktualności


Rozbudowa Agromax
ROSA HALE
więcej...

Wraz z końcem listopada spółka RO.SA.-HALE zawarła kontrakt z firmą Agromaks Sp. z o.o., przedmiotem którego jest rozbudowa istniejącej siedziby firmy w miejscowości Mizerka (pow. sochaczewski, woj. mazowieckie). RO.SA.-HALE wykona budynek halowy, w skład którego wejdzie strefa dokowa, magazyn niskich temperatur oraz połączenie z halą istniejącą. Agromaks Sp. z o.o. została założona w roku 1990. Wieloletnia obecność na polskim rynku pozwoliła firmie zgromadzić wiedzę i doświadczenie w zakresie: produkcji i handlu ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego świeżymi jak i mrożonymi; produkcji przetworzonego białka zwierzęcego i tłuszczy zwierzęcych oraz produkcji pasteryzowanego półproduktu do produkcji karmy dla norek. Dzięki doskonałej lokalizacji Agromaks rozszerzył swoją ofertę o usługowe składowanie produktów spożywczych, z którego korzystają przede wszystkim sieci handlowe, międzynarodowe koncerny, importerzy i eksporterzy mrożonej żywności.


Budowa dla CBM Polska
ROSA HALE
więcej...

Niezmiernie miło jest Nam poinformować, iż Spółka RO.SA.-HALE wybrana została generalnym wykonawcą inwestycji dla CBM Polska Sp. z o.o. Przedmiotem zawartego kontraktu jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie hali produkcyjnej wraz z magazynem, wiatą, rampą i pełną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie miała miejsce w Jackowie (woj. lubelskie). Firma CBM Polska powstała w 2007 roku w wyniku przejęcia części firmy Same Deutz-Fahr Polska przez CBM S.P.A. z Modeny we Włoszech. Jest to samodzielny producent wielu wariantów zaczepów - od projektu do gotowego wyrobu zgodnie z normą EEC, DIN oraz CUNA dla traktorów o każdej mocy. Możliwości produkcyjne CBM oraz bogaty park maszynowy pozwalają na wykonanie szerokiego wachlarzu wyrobów natomiast nowoczesne stanowiska do badań wytrzymałościowych umożliwiają dodatkowo przeprowadzanie procesów homologacji. Dziękujemy za zaufanie.


Warto dążyć do prawdy - wyrok w sprawie
ROSA-BUD
więcej...

Sygn. akt. XXIV C 904/18


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


dnia 8 listopada 2018 r.


Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym:
-Przewodniczący: SSR (del.) Krzysztof Tarapata
-Protokolant: protokolant sądowy Milena Paź
po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa Romana Saczywko
przeciwko redaktorowi naczelnemu dziennika „Gazeta Wyborcza” i redaktorowi naczelnemu
serwisu „wyborcza.pl”
o nakazanie publikacji sprostowania

I. nakazuje redaktorowi naczelnemu dziennika „Gazeta Wyborcza” opublikowanie:

a) na pierwszej stronie kolejnego wydania dziennika Gazeta Wyborcza, czcionką
tożsamą do materiału którego sprostowanie dotyczy, sprostowania do materiału
prasowego opublikowanego na pierwszej stronie dziennika Gazeta Wyborcza z
dnia 30 sierpnia 2018 roku, nr 201, 9415, 1 opatrzonego tytułem: Radomski układ
korupcyjny UKRĘCONY ŁEB „PIERWSZAKA" - o treści:

 

„SPROSTOWANIE artykułu pt. Radomski układ korupcyjny UKRĘCONY ŁEB „PIERWSZAKA"
Opisywany w przytoczonym artykule „Roman S.", to w istocie Roman
Saczywko - przedsiębiorca związany kapitałowo i funkcjonalnie z grupą spółek, m.in.
ze spółką ROSA-BUD SA. Element ten wymaga wyjaśnienia i sprostowania, gdyż
działania Romana Saczywko, oraz związanych z nim podmiotów, były oraz są w pełni
legalne i transparentne - w szczególności w ramach zamówień publicznych, w których
bierze udział bezpośrednio lub poprzez swój wpływ na inne osoby, działające w
porozumieniu z nim. Wbrew twierdzeniom autorów artykułu, nigdy nie korumpował
on Andrzeja Kosztowniaka, Krzysztofa Sońty, Karola Sońty lub Igora M., podobnie
jak innych polityków, czy urzędników.
Wszystkie przetargi, w których brał udział Roman Saczywko oraz
kontrolowane przez niego spółki, były przeprowadzane w sposób zgodny z prawem, a
wyłonienie wykonawcy następowało w oparciu o obiektywne kryteria ~ z
zachowaniem wszelkich wymaganych procedur. Dotyczy to w szczególności
wymienionych w artykule: rozbudowy Fabryki Broni „Łucznik", rozbudowy i
modern. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; przebud. szkoły; bud.
Centrum Kulturalno-Artystycznego, Centrum Medycznego; kompleksu sportowego;
hali sportowej. Większość z w/w przetargów nie była nawet organizowana przez
urzędników, których Roman Saczywko miał rzekomo korumpować. Co więcej - były
to zamówienia organizowane często przez przeciwników politycznych tych osób.
Roman Saczywko nigdy nie wręczał komukolwiek z Urzędu Miasta Radomia
jakichkolwiek korzyści majątkowych za rzekome umożliwienie mu wyboru w
ogłaszanych przez Urząd Miasta Radomia zamówieniach publicznych. Wszystkie
wygrane przez niego przetargi były efektem oceny kryteriów obiektywnych - z reguły
ceny oraz okresu gwarancji.
Roman Saczywko, oraz powiązane z nim podmioty, nigdy nie podarowali
komukolwiek mieszkania przy ul. Sedlaka w Radomiu, ani jakiegokolwiek domu.
Roman Saczywko nie ma także wiedzy o zatrudnieniu żony któregokolwiek z w/w
polityków na dyrektorskiej posadzie.

Roman Jan Saczywko ";


b) w dziale „Kraj" kolejnego wydania dziennika Gazeta Wyborcza, czcionką tożsamą
do materiału którego sprostowanie dotyczy, sprostowania do materiału prasowego
zamieszczonego na czwartej stronie dziennika Gazeta Wyborcza z dnia 30 sierpnia
2018 roku, nr 201, 9415, 1 opatrzonego tytułem: „Układ radomski PIS " - o treści:

 

„SPROSTOWANIE artykułu pt. Układ radomski PIS
Opisywany w przytoczonym artykule „Roman S.", to w istocie Roman
Saczywko - przedsiębiorca związany m.in. ze spółką ROSA-BUD S.A. Element ten
wymaga wyjaśnienia i sprostowania, gdyż działania Romana Saczywko, oraz
związanych z nim podmiotów gospodarczych, były oraz są w pełni legalne i
transparentne - w szczególności w ramach zamówień publicznych. Wbrew
twierdzeniom artykułu, nigdy nie korumpował on Andrzeja Kosztowniaka, Karola
Sońty lub Igora M., podobnie jak innych polityków, czy urzędników. Nigdy nie był
nawet przesłuchiwany w tego rodzaju sprawach, a tym bardziej nie podstawiono mu
zarzutów. Nie ma więc podstaw do określania go mianem Roman S.
Wymienione w artykule przetargi odbyły się zgodnie z właściwymi
procedurami. Nie były kwestionowane przez zamawiających lub pozostałych
oferentów. Zakup firmy Techmatrans był organizowany przez syndyka, pod nadzorem
właściwego Sądu - nie urzędników UM w Radomiu. Była to druga próba syndyka
sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Cena transakcji była zbliżona do wyceny syndyka - i
została ustalona w oparciu o całokształt wiedzy o przedmiocie transakcji. W
przypadku rozbudowy i modernizacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- Urząd Miejski w Radomiu nie był organizatorem tego przetargu. Zamówienie
publiczne na rozbudowę Fabryki Broni „Łucznik" zostało natomiast przeprowadzone
już po zmianie władz w Radomiu - kiedy wymieniani w treści artykułu politycy nie
mieli wpływu na prace UM. Przetargi dot. przebudowy szkoły w Kłudnie, a także
budowy: Centrum Kulturalno- Artystycznego w Kozienicach, kompleksu sportowego
w Makowie Mazowieckim oraz hali sportowej w Pabianicach, były organizowane
przez jednostki samorządowe, na terenie których realizowano inwestycje - bez udziału
radomskiego Urzędu Miejskiego. Umowy dotyczące Centrum Onkologii Ziemi
Radomskiej oraz Mazowieckiego Centrum Medycznego były natomiast zawierane z
prywatnymi inwestorami - nie zaś w wyniku przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Radomiu.
Roman Saczywko, ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem firm ze sobą
powiązanych, nigdy nie wręczał komukolwiek jakichkolwiek korzyści majątkowych
za „umożliwienie mu wygrania ogłaszanych przez Urząd Miasta Radomia zamówień
publicznych". Abstrahując od tego, że większość wymienionych w treści artykułu
przetargów nie była organizowana przez UM w Radomiu, należy podkreślić, że
każdorazowo wygrana w przetargu wynikała ze złożenia najkorzystniejszej (np.
najtańszej) oferty, spośród kilku oferentów dopuszczonych do przetargu.
Roman Saczywko, ani związane z nim spółki, nigdy nie byli właścicielami
jakiegokolwiek mercedesa CLA. Nie byli też stronami żadnych umów związanych z
takim samochodem. Z tego względu Roman Saczywko nie mógł oddać takiego
samochodu w użytkowanie Igorowi M. oraz jego żonie.
Roman Saczywko, ani powiązane z nim firmy, nigdy nie darowali mieszkania
Igorowi M., w tym położonego przy ul. ks. Sedlaka w Radomiu, czy gdziekolwiek
indziej. Roman Saczywko może stwierdzić - po przeprowadzeniu weryfikacji w
księgach rachunkowych - że ani on, ani powiązanie z nim spółki, nie zawierali z firmą
należącą do żony Igora M., jakichkolwiek umów, ani nie realizowały na jej rzecz
płatności. Nie mogła być ona zatem - jak nieprawdziwie podaje artykuł -„przykrywką"
dla wręczanych wiceprezydentowi Radomia przez „Romana S." korzyści majątkowych.
Żadna z firm Romana Saczywko nie wykonywała, ani nie finansowała budowy
jakiegokolwiek domu przy ulicy Spadzistej w Radomiu. Najbliższa inwestycja
wykonywana przez Romana Saczywkę oddalona jest o blisko kilometr od tej ulicy.
Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie zawarte w artykule, że dom ten stanowi
jakąkolwiek formę łapówki od Romana Saczywko dla Andrzeja Kosztowniaka.
Odnosząc się do kwestii mieszkania przy ulicy Rapackiego w Radomiu, Roman
Saczywko oświadcza, że nie jest właścicielem mieszkania przy tej ulicy, a co za tym
idzie nie mógł go komukolwiek udostępniać „do dyspozycji”. Roman Saczywko
kategorycznie zaprzecza, że miał lub ma jakikolwiek związek z nieruchomościami
położonymi w miejscowości Huta Mazowszańska. W szczególności zaś, nie darował
lub nie zbywał położonych tam nieruchomości na czyjąkolwiek rzecz. Odnosząc się
natomiast do rzekomo przekazywanych Krzysztofowi Sońcie zróżnicowanych kwot
majątkowych, dwóch mieszkań i pięciu działek budowlanych, Roman Saczywko
stanowczo zaprzecza, aby przekazał te nieruchomości nieodpłatnie lub w zamian za
bliżej nieokreśloną pomoc przy „ustawieniu" przetargu.
Wbrew temu co może sugerować ogólnie rozumiana treść artykułu, w tym w
szczególności sposób zapisu danych Romana Saczywko (Roman S.) i zawarta w
artykule informacja o postawieniu przed Sądem wraz z Igorem M. przedsiębiorcy,
należy podkreślić, że przeciwko Romanowi Saczywko nie toczy się jakiekolwiek
postępowanie. Co więcej, nie był przesłuchiwany nawet w charakterze świadka
odnośnie działań Igora M. lub innych osób, albo rzekomych nieprawidłowości
opisanych w artykule.

Roman Jan Saczywko ";


II. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
III. zasądza od redaktora naczelnego dziennika „Gazeta Wyborcza” na rzecz Romana
Saczywko kwotę 1.337,00 zł (tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100)
tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 720,00 zł (siedemset dwadzieścia
złotych 00/100) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;
IV. zasądza od Romana Saczywko na rzecz redaktora naczelnego serwisu „wyborcza.pl”
kwotę 737,00 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego.

 

Wyrok nie jest prawomocny.


Magazyn dla GOMAR Pińczów
ROSA HALE
więcej...

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęły się roboty budowlano-montażowe związane z realizacją Umowy zawartej z Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A. W ramach kontraktu wybudowany zostanie niespełna 18-metrowej wysokości budynek magazynowy. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego zakładu w Warce (woj. mazowieckie). Marka Gomar Pińczów jest powszechnie znana nie tylko w Polsce, ale również i na świecie. Produkty sygnowane tą marką są eksportowane do wielu krajów na całym świecie, między innymi do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, krajów Unii Europejskiej oraz na Bliski Wschód. Firma zatrudnia obecnie około 400 pracowników, a w sezonie liczba ta znacznie wzrasta. Gomar Pińczów to marka, która obejmuje szeroki asortyment, oferuje zarówno półprodukty, takie jak mrożone owoce i warzywa, koncentraty i przeciery owocowe, jak również szeroką gamę wyrobów gotowych.


Budowa dla Firmy Greenvit Sp. z o.o.
ROSA HALE
więcej...

Miło nam poinformować o zawarciu kontraktu z firmą Greenvit Sp. z o.o. W ramach umowy Spółka RO.SA.-HALE wykona roboty budowlano-montażowe polegające na budowie budynku produkcyjno-magazynowego ekstraktów roślinnych, magazynu ekstrahentów i roztworów do ekstrakcji, wiaty na odpady wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana jest w Łomży (woj. podlaskie). Greenvit sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości ekstraktów roślinnych. To firma rodzinna założona w 2010 roku, którą tworzą specjaliści z bogatą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie biotechnologii, produkcji oraz handlu ekstraktami roślinnymi i surowcami naturalnymi. Misją firmy jest poprawa jakości naturalnych składników wykorzystywanych przez producentów żywności, suplementów diety, leków oraz paszy dla zwierząt poprzez realizację innowacyjnych projektów związanych z wytwarzaniem produktów naturalnych i prozdrowotnych.


Konstrukcja Budynku CHM2 w Warszawie
ROSA-MET
więcej...

Miło nam poinformować, że przystępujemy do realizacji umowy zawartej z Firmą HB REAVIS CONSTRUCTION PL na dostawę i montaż konstrukcji stalowej w CHM2 nowopowstającym obiekcie ułsugowo-biurowym z hotelem w Centrum Warszawy


Otwarcie Przedszkola w Otrębusach
ROSA-BUD
więcej...

Niezwykle miło nam poinformować, że wraz z Przedstawicielami Gminy Brwinów mieliśmy przyjemność uczestniczyć w otwarciu nowej historii dla Przedszkola w Otrębusach. Wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytkowania obiekt fantastycznie przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, który miejmy nadzieję posłuży im przez długie lata.

Podczas otwarcia budynku, Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny. Wśród tańców był i "Krakowiaczek" z Małopolski, i "Wele wetka" z Kaszub. Prezes Roman Saczywko otrzymał od dzieci dyplom z podziekowaniami.


Budowa dla Net Profit zakończona
ROSA-HALE
więcej...

Miło nam poinformowac, że z powodzeniem zakończyliśmy budowę dla firmy Net Profit w Tropiszowie. W ramach kontraktu została wykonana rozbudowa polegająca na znacznym zwiększeniu obiektu dotychczasowej siedziby firmy o strefę magazynowo-konfekcyjną. NET-PROFIT funkcjonuje w branży owocowo-warzywnej od 2002 roku dostarczając produkty najwyższej jakości do sieci handlowych, sklepów spożywczych, a także do hurtowni warzyw i owoców.


Lider Regionu dla Grupy ROSA w kategorii Budownictwo
więcej...

W miniony weekend mieliśmy zaszczyt po raz kolejny otrzymać nagrodę Lidera Regionu w kategorii Budownictwo. Statuetkę z rąk Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza oraz Kapituły odebrał Dyrektor i wieloletni pracownik firmy Marian Tuszyński. Dziękujemy za powierzone zaufanie i gratulujemy wszystkim nagrodzonym firmom oraz samorządowcom powiatu radomskiego.
"Nie jest tajemnicą, że przyszedł ciężki okres w budownictwie. Mimo wszystko jestem pełen nadziei i optymizmu, że nawet w tych trudnych czasach damy radę. Staramy się sprostać wymaganiom, wspierać naszych ludzi na tyle na ile to możliwe. Wygrywamy kolejne przetargi i zależy nam na tym, by utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie. Obecnie prowadzimy kilka dużych budów, niedawno też kilka zakończyliśmy i na pewno w obecnej sytuacji rynkowej to bardzo ważny czas dla naszej firmy jak i całej Grupy ROSA. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, za wszystkie dobre słowa i liczę na kolejne udane lata pracy." - Roman Saczywko właściciel Grupy ROSA dla Echo Dnia Radomskie.


Zakończona budowa dla Car-Frost
ROSA HALE
więcej...

Miło nam poinformować, że oddaliśmy do użytkowania piękny obiekt biurowo-magazynowy w miejscowości Dachowa, gm. Sochaczew wybudowany dla firmy Car-Frost. 

|< << 1 2 3 4 5 6 7 >> >|