Home / Aktualności


Warto dążyć do prawdy - wyrok w sprawie
ROSA-BUD
więcej...

Sygn. akt. XXIV C 904/18


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


dnia 8 listopada 2018 r.


Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny w składzie następującym:
-Przewodniczący: SSR (del.) Krzysztof Tarapata
-Protokolant: protokolant sądowy Milena Paź
po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa Romana Saczywko
przeciwko redaktorowi naczelnemu dziennika „Gazeta Wyborcza” i redaktorowi naczelnemu
serwisu „wyborcza.pl”
o nakazanie publikacji sprostowania

I. nakazuje redaktorowi naczelnemu dziennika „Gazeta Wyborcza” opublikowanie:

a) na pierwszej stronie kolejnego wydania dziennika Gazeta Wyborcza, czcionką
tożsamą do materiału którego sprostowanie dotyczy, sprostowania do materiału
prasowego opublikowanego na pierwszej stronie dziennika Gazeta Wyborcza z
dnia 30 sierpnia 2018 roku, nr 201, 9415, 1 opatrzonego tytułem: Radomski układ
korupcyjny UKRĘCONY ŁEB „PIERWSZAKA" - o treści:

 

„SPROSTOWANIE artykułu pt. Radomski układ korupcyjny UKRĘCONY ŁEB „PIERWSZAKA"
Opisywany w przytoczonym artykule „Roman S.", to w istocie Roman
Saczywko - przedsiębiorca związany kapitałowo i funkcjonalnie z grupą spółek, m.in.
ze spółką ROSA-BUD SA. Element ten wymaga wyjaśnienia i sprostowania, gdyż
działania Romana Saczywko, oraz związanych z nim podmiotów, były oraz są w pełni
legalne i transparentne - w szczególności w ramach zamówień publicznych, w których
bierze udział bezpośrednio lub poprzez swój wpływ na inne osoby, działające w
porozumieniu z nim. Wbrew twierdzeniom autorów artykułu, nigdy nie korumpował
on Andrzeja Kosztowniaka, Krzysztofa Sońty, Karola Sońty lub Igora M., podobnie
jak innych polityków, czy urzędników.
Wszystkie przetargi, w których brał udział Roman Saczywko oraz
kontrolowane przez niego spółki, były przeprowadzane w sposób zgodny z prawem, a
wyłonienie wykonawcy następowało w oparciu o obiektywne kryteria ~ z
zachowaniem wszelkich wymaganych procedur. Dotyczy to w szczególności
wymienionych w artykule: rozbudowy Fabryki Broni „Łucznik", rozbudowy i
modern. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; przebud. szkoły; bud.
Centrum Kulturalno-Artystycznego, Centrum Medycznego; kompleksu sportowego;
hali sportowej. Większość z w/w przetargów nie była nawet organizowana przez
urzędników, których Roman Saczywko miał rzekomo korumpować. Co więcej - były
to zamówienia organizowane często przez przeciwników politycznych tych osób.
Roman Saczywko nigdy nie wręczał komukolwiek z Urzędu Miasta Radomia
jakichkolwiek korzyści majątkowych za rzekome umożliwienie mu wyboru w
ogłaszanych przez Urząd Miasta Radomia zamówieniach publicznych. Wszystkie
wygrane przez niego przetargi były efektem oceny kryteriów obiektywnych - z reguły
ceny oraz okresu gwarancji.
Roman Saczywko, oraz powiązane z nim podmioty, nigdy nie podarowali
komukolwiek mieszkania przy ul. Sedlaka w Radomiu, ani jakiegokolwiek domu.
Roman Saczywko nie ma także wiedzy o zatrudnieniu żony któregokolwiek z w/w
polityków na dyrektorskiej posadzie.

Roman Jan Saczywko ";


b) w dziale „Kraj" kolejnego wydania dziennika Gazeta Wyborcza, czcionką tożsamą
do materiału którego sprostowanie dotyczy, sprostowania do materiału prasowego
zamieszczonego na czwartej stronie dziennika Gazeta Wyborcza z dnia 30 sierpnia
2018 roku, nr 201, 9415, 1 opatrzonego tytułem: „Układ radomski PIS " - o treści:

 

„SPROSTOWANIE artykułu pt. Układ radomski PIS
Opisywany w przytoczonym artykule „Roman S.", to w istocie Roman
Saczywko - przedsiębiorca związany m.in. ze spółką ROSA-BUD S.A. Element ten
wymaga wyjaśnienia i sprostowania, gdyż działania Romana Saczywko, oraz
związanych z nim podmiotów gospodarczych, były oraz są w pełni legalne i
transparentne - w szczególności w ramach zamówień publicznych. Wbrew
twierdzeniom artykułu, nigdy nie korumpował on Andrzeja Kosztowniaka, Karola
Sońty lub Igora M., podobnie jak innych polityków, czy urzędników. Nigdy nie był
nawet przesłuchiwany w tego rodzaju sprawach, a tym bardziej nie podstawiono mu
zarzutów. Nie ma więc podstaw do określania go mianem Roman S.
Wymienione w artykule przetargi odbyły się zgodnie z właściwymi
procedurami. Nie były kwestionowane przez zamawiających lub pozostałych
oferentów. Zakup firmy Techmatrans był organizowany przez syndyka, pod nadzorem
właściwego Sądu - nie urzędników UM w Radomiu. Była to druga próba syndyka
sprzedaży tego przedsiębiorstwa. Cena transakcji była zbliżona do wyceny syndyka - i
została ustalona w oparciu o całokształt wiedzy o przedmiocie transakcji. W
przypadku rozbudowy i modernizacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- Urząd Miejski w Radomiu nie był organizatorem tego przetargu. Zamówienie
publiczne na rozbudowę Fabryki Broni „Łucznik" zostało natomiast przeprowadzone
już po zmianie władz w Radomiu - kiedy wymieniani w treści artykułu politycy nie
mieli wpływu na prace UM. Przetargi dot. przebudowy szkoły w Kłudnie, a także
budowy: Centrum Kulturalno- Artystycznego w Kozienicach, kompleksu sportowego
w Makowie Mazowieckim oraz hali sportowej w Pabianicach, były organizowane
przez jednostki samorządowe, na terenie których realizowano inwestycje - bez udziału
radomskiego Urzędu Miejskiego. Umowy dotyczące Centrum Onkologii Ziemi
Radomskiej oraz Mazowieckiego Centrum Medycznego były natomiast zawierane z
prywatnymi inwestorami - nie zaś w wyniku przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Radomiu.
Roman Saczywko, ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem firm ze sobą
powiązanych, nigdy nie wręczał komukolwiek jakichkolwiek korzyści majątkowych
za „umożliwienie mu wygrania ogłaszanych przez Urząd Miasta Radomia zamówień
publicznych". Abstrahując od tego, że większość wymienionych w treści artykułu
przetargów nie była organizowana przez UM w Radomiu, należy podkreślić, że
każdorazowo wygrana w przetargu wynikała ze złożenia najkorzystniejszej (np.
najtańszej) oferty, spośród kilku oferentów dopuszczonych do przetargu.
Roman Saczywko, ani związane z nim spółki, nigdy nie byli właścicielami
jakiegokolwiek mercedesa CLA. Nie byli też stronami żadnych umów związanych z
takim samochodem. Z tego względu Roman Saczywko nie mógł oddać takiego
samochodu w użytkowanie Igorowi M. oraz jego żonie.
Roman Saczywko, ani powiązane z nim firmy, nigdy nie darowali mieszkania
Igorowi M., w tym położonego przy ul. ks. Sedlaka w Radomiu, czy gdziekolwiek
indziej. Roman Saczywko może stwierdzić - po przeprowadzeniu weryfikacji w
księgach rachunkowych - że ani on, ani powiązanie z nim spółki, nie zawierali z firmą
należącą do żony Igora M., jakichkolwiek umów, ani nie realizowały na jej rzecz
płatności. Nie mogła być ona zatem - jak nieprawdziwie podaje artykuł -„przykrywką"
dla wręczanych wiceprezydentowi Radomia przez „Romana S." korzyści majątkowych.
Żadna z firm Romana Saczywko nie wykonywała, ani nie finansowała budowy
jakiegokolwiek domu przy ulicy Spadzistej w Radomiu. Najbliższa inwestycja
wykonywana przez Romana Saczywkę oddalona jest o blisko kilometr od tej ulicy.
Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie zawarte w artykule, że dom ten stanowi
jakąkolwiek formę łapówki od Romana Saczywko dla Andrzeja Kosztowniaka.
Odnosząc się do kwestii mieszkania przy ulicy Rapackiego w Radomiu, Roman
Saczywko oświadcza, że nie jest właścicielem mieszkania przy tej ulicy, a co za tym
idzie nie mógł go komukolwiek udostępniać „do dyspozycji”. Roman Saczywko
kategorycznie zaprzecza, że miał lub ma jakikolwiek związek z nieruchomościami
położonymi w miejscowości Huta Mazowszańska. W szczególności zaś, nie darował
lub nie zbywał położonych tam nieruchomości na czyjąkolwiek rzecz. Odnosząc się
natomiast do rzekomo przekazywanych Krzysztofowi Sońcie zróżnicowanych kwot
majątkowych, dwóch mieszkań i pięciu działek budowlanych, Roman Saczywko
stanowczo zaprzecza, aby przekazał te nieruchomości nieodpłatnie lub w zamian za
bliżej nieokreśloną pomoc przy „ustawieniu" przetargu.
Wbrew temu co może sugerować ogólnie rozumiana treść artykułu, w tym w
szczególności sposób zapisu danych Romana Saczywko (Roman S.) i zawarta w
artykule informacja o postawieniu przed Sądem wraz z Igorem M. przedsiębiorcy,
należy podkreślić, że przeciwko Romanowi Saczywko nie toczy się jakiekolwiek
postępowanie. Co więcej, nie był przesłuchiwany nawet w charakterze świadka
odnośnie działań Igora M. lub innych osób, albo rzekomych nieprawidłowości
opisanych w artykule.

Roman Jan Saczywko ";


II. w pozostałym zakresie oddala powództwo;
III. zasądza od redaktora naczelnego dziennika „Gazeta Wyborcza” na rzecz Romana
Saczywko kwotę 1.337,00 zł (tysiąc trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100)
tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 720,00 zł (siedemset dwadzieścia
złotych 00/100) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;
IV. zasądza od Romana Saczywko na rzecz redaktora naczelnego serwisu „wyborcza.pl”
kwotę 737,00 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100) tytułem zwrotu
kosztów zastępstwa procesowego.

 

Wyrok nie jest prawomocny.


Otwarcie Przedszkola w Otrębusach
ROSA-BUD
więcej...

Niezwykle miło nam poinformować, że wraz z Przedstawicielami Gminy Brwinów mieliśmy przyjemność uczestniczyć w otwarciu nowej historii dla Przedszkola w Otrębusach. Wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytkowania obiekt fantastycznie przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, który miejmy nadzieję posłuży im przez długie lata.

Podczas otwarcia budynku, Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny. Wśród tańców był i "Krakowiaczek" z Małopolski, i "Wele wetka" z Kaszub. Prezes Roman Saczywko otrzymał od dzieci dyplom z podziekowaniami.


Wmurowanie kamienia węgielnego w Makowie
ROSA-BUD
więcej...
W czwartek, 21 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Hali Sportowej w Makowie. Uroczystość miała podniosły charakter. Część artystyczną uświetniły występy uczniów Gimnazjum Świętego Wojciecha w Makowie i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie. Ze strony ROSY w uroczystości udział wzięli Dyrektor firmy Mieczysław Jurczak oraz Kierownik kontraktu Marcin Gul.
więcej: http://gminamakow.info/aktualnosci/285-wmurowanie-kamienia-w%C4%99gielnego.html

Modernizacja Kamienicy w Tomaszowie Mazowieckim
ROSA-BUD
więcej...

Miło nam poinformować, że dnia 10 maja 2018r. podpisaliśmy umowę na przebudowę kamienicy narożnej z oficyną przy Placu Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem w Tomaszowie Mazowicekim. Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja to ścisłe centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie Rynku. Charakteryzuje się zwartą zabudową miejską z końca XIX i początków XX wieku. Prace będą prowadzone w ramach projketu "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacyjnych i terenów zielonych - MIASTO NAD RZEKĄ". Umowę podpisał Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz Dyrektor ROSA-BUD S.A. Ryszard Stompór. W kamienicy powstanie siedziba m.in. Straży Miejkiej, Centrum Monitoringu Miejskiego oraz Centrum Usług Wspólnych. Prace modernizacyjne mają zakończyć się pod koniec 2018 roku.


Szkoła muzyczna w Siennie
ROSA-BUD
więcej...

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku wygranego przetargu, dnia 25 kwietnia 2018 roku, została podpisana umowa na przebudowę oraz rozbudowę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie. Na dokumentach podpis złożył Wójt Gminy Sienno Pan Mariusz Strąk, Skarbnik Gminy Pani Jolanta Karolik oraz ze strony wykonawcy Prezes Zarządu ROSA-BUD S.A. Pan Roman Saczywko. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor i wicedyrektor Zepołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie Czesław Sieczka i Paweł Garbalski. W ramach projketu powstanie nowoczesny ośrodek z salami do ćwiczeń przeznaczonych dla różnych sekcji instrumentów z salą koncertową mieszczącą na widowni 250 osób. Pierwszy etap budowy ma zakończyć się pod koniec roku. 


Hala sportowa w Makowie
ROSA-BUD
więcej...

Miło nam poinformować, że w dniu 24.04.2018 została podpisana umowa z Gminą Maków na budowę hali sportowej. Jest to jedna ze strategicznych inwestycji w tym regionie. Umowę ze strony inwestora podpisał Pan Jerzy Stankiewicz, Wójt Gminy Maków oraz Pani Mirosława Górska, Skarbnik Gminy. Ze strony wykonawcy podpis złożył Prezes ROSA-BUD Spółka Akcyjna, Pan Roman Saczywko. Zakończenie budowy planowne jest na drugą połowę 2019r. 


Trwają prace na terenie Radomskiego Centrum Sportu
ROSA-BUD
więcej...

Prace przy budowie Radomskiego Centrum Sportu idą pełną parą. Angażujemy kolejne ekipy do prac budowlanych i wykończeniowych. Tempo prac jest bardzo duże.


Rozpoczęcie przebudowy Placu Jagiellońskiego
ROSA-BUD
więcej...

W ramach wygranego przetargu, rozpoczynamy przebudowę Placu Jagiellońskiego w Radomiu. Pierwszym etapem wykonawstwa było przygotowanie projektu według koncepcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Wydziału Inwestycji radomskiego magistratu. Obecnie wystartował etap drugi, czyli modernizacja terenu według zaakceptowanych projektów. 


Konferencja inaugurująca rozpoczęcie budowy hali przemysłowej na radomskich Wośnikach
ROSA-BUD
więcej...

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie budowy hali przemysłowej na radomskich Wośnikach. W konferencji udział wzięli m.in. Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Dariusz Śliwowski, wiceprezes, Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera i poseł ziemi radomskiej oraz Prezes Zarządu ROSA BUD S.A., Roman Saczywko.

Do czerwca 2019 roku na tych terenach powstanie hala składająca się z trzech niezależnych segmentów z oddzielnymi instalacjami sanitarnymi i biurowymi. Dzięki takiemu podziałowi możliwe będzie samodzielne zagospodarowanie każdej z wydzielonych części, co pozwoli optymalnie wykorzystać przestrzeń i dostosować ją do zróżnicowanych oczekiwań przedsiębiorców.

 

Więcej informacji na:

Echo Dnia Radomskie
Cozadzien.pl
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Money.pl

 

foto: Tadeusz Klocek / Echo Dnia Radomskie


Budowa dla ARP
ROSA-BUD
więcej...

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22.03.2018 podpisaliśmy umowę w systemie "projektuj/wybuduj" na projekt i budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie podstrefy Radom TSSE EURO-PARK WISŁOSAN dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest ROSA BUD S.A.

Hala powstanie przy ulicy Kieleckiej w Radomiu, będzie miała 10 m wysokości, a jej powierzchnia wyniesie 11,2 tys. m2.

|< << 1 2 3 4 5 6 7 >> >|